Znak Moravského Krumlova

Přednáška Cites aneb nelegální obchod s ohroženými druhy živočichů a rostlin

Ve středu 30. listopadu pořádala Městská knihovna Moravský Krumlov přednášku o úmluvě CITES. Paní Eva Smetanová z Agentury ochrany přírody ČR seznámila žáky II. stupně ZŠ, studenty gymnázia a SOŠ s termínem CITES.

CITES je zkratka anglického názvu Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Je známá také jako Washingtonská úmluva, protože byla smluvena v hlavním městě USA na konferenci 80 zemí dne 3. března 1973. K úmluvě CITES v současnoti patří již 175 zemí včetně všech 27 členských států EU. ČR přistoupila k úmluvě až 28. května 1992. Předmětem ochrany CITES je více než 5000 druhů zvířat a kolem 28000 taxonů rostlin a jejím cílem je zabránit vyhubení mnoha již chráněných exemplářů v divoké přírodě jejím nadměrným využíváním a nelegálním obchodem.

  1. Co je CITES? – představení úmluvy, kdy a proč vznikla a co je jejím cílem, jak funguje
  2. Propagační video
  3. Exempláře a přílohy CITES – vysvětlení pojmu „exemplář“, jejich rozdělení do jednotlivých příloh a fotky zajímavých exemplářů řadících se do přílohy A
  4. Legislativa v ČR a EU – zákon č. 100/2004 Sb., č. 114/1992 Sb., nařízení Rady (ES) č. 338/97
  5. Instituce CITES v ČR - činnost Ministerstva ŽP, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a České inspekce ŽP ve zkratce
  6. Nelegální obchod s exempláři, pašeráctví – příklady několika případů řešených inspekcí ŽP, fotodokumentace a ukázka zabavených exemplářů
  7. Prostor pro zodpovězení otázek
  8. Závěr + seznam kontaktů na webové stránky Úmluvy a zmíněných institucí

www.cites.org

Dne 23.11.2011 se uskutečnila v kinosále Moravského Krumlova zajímavá akce,kterou vedla p. E. Smetanová. Cílem této akce bylo seznámení veřejnosti s úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně ži- jících živočichů a planě rostoucích rostlin. Ministerstvo životního prostředí České republiky se spolu s dalšími 174 státy světa zapojilo do této Washingtonské úmluvy. Tato smlouva je považována za významný nástroj světo- vé strategie ochrany přírody.Cites významně napomáhá v zachování biologické rozmanitosti, co nám dokumen- tovala p. Smetanová různými příklady pašeráctví a nele- gálního obchodu s některými exempláři savců- šelem, papoušků, obratlovců i bezobratlých, vzácných rostlin, kaktusů apod. Co se nejvíce pašuje¬? Nejpopulárnější jsou suchozemské želvy, papoušci, plazi, zpěvní i draví ptáci, sukulenty, kaktusy.
Beseda s promítáním byla velmi zajímavá, poučná a pestrá. Škoda jen, že někteří si kinosál spletli s diskusním forem a neustále rušili svými nevhodnými poznámkami.

Vyučující př.a ch. ZŠ Ivančická

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna