Znak Moravského Krumlova

Knihovní řád a ceník služeb MěK Mor. Krumlov

Knihovní řád včetně poučení o ochraně osobních údajů (dokument word)


(Příloha knihovního řádu Městské knihovny Moravský Krumlov)

I. Ceny paušální

1. Registrační poplatek
Registrační poplatek se vybírá na rok, a to bez ohledu na množství půjčených knih a množství využitých služeb. Platí se pouze u výpůjčního pultu MěK, a to ve výši:
důchodci 50,- Kč
děti a mládež do 15 let, studenti, učni 60,- Kč
ostatní uživatelé (dospělí čtenáři) 75,- Kč

II. Sankční ceny

1. Ztráta čtenářského průkazu
Za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti se účtuje manipulační poplatek 25,-Kč.

2. Poškození čárkového kódu
Za manipulaci a obnovení poškozeného čárkového kódu v knize se účtuje manipulační poplatek 25,- Kč.

3. Neohlášená změna adresy
Za zjišťování neohlášené změny adresy se vybírá manipulační poplatek 20,- Kč, ke kterému se připočítává částka, kterou musela knihovna zaplatit za úřední zjišťování nové adresy.

4. Poplatek z prodlení
Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřena, posunuje se na nejbližší výpůjční den.
Výše poplatků z prodlení u klasických tištěných dokumentů se stanoví podle délky prodlení.

5. Vymáhání nevrácených výpůjček
Bez ohledu na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna vrácení děl půjčených mimo budovu upomínkami. Po bezvýsledné upomínce a upomínce vedoucí knihovny, následuje vymáhání právní cestou.

Poplatky z prodlení a za upomínky po uplynutí výpůjční doby:

61 dnů ode dne půjčení - 1. upomínka 20 Kč
74 dnů ode dne půjčení - 2. upomínka 30 Kč
90 dnů ode dne půjčení - 3. upomínka 50 Kč
105 dnů upomínací doporuč. dopis ved. knihovny - 4. upom. 70,- Kč
Za agendu spojenou s přípravou vymáhání práv. cestou se účtuje jednot. poplatek 30,-Kč.
K částce se připočítá poplatek advokátní poradny.

6. Náhrada všeobecných škod
V souladu s Občanským zákoníkem je uživatel povinen nahradit škodu, zaviněnou přímo zanedbáním povinností.
Při poškození, zničení nebo ztrátě tištěného díla (knihy a časopisy) se žádají tyto formy úhrady:

  • uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality, k tomu manipulační poplatek 25,- Kč za jedno dílo (za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody: administrativní agenda, bibliografické zjišťování, knihovnické zpracování apod.),
  • jestliže to není možné, požaduje se uvedení do původního stavu dodáním vázaní kopie odpovídajícího formátu (případně zaplacením ceny kopie pořízené v knihovně a zaplacením ceny vazby kopie), při menších poškozeních se požaduje cena kopie poškozené nebo zničené části díla, cena převazby apod., k tomu manipulační poplatek 40,- Kč za jedno dílo,
  • jestliže náhrada podle předcházejících bodů není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání díla, případně i jiného díla přinejmenším stejné ceny, k tomu manipulační poplatek 40,- Kč za jedno dílo, nebo
  • může knihovna požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek: cena díla podle jeho pořizovací hodnoty, u cenného díla cena podle cen na antikvárním trhu, k tomu cena vazby, jestliže už není vazba zahrnuta v ceně díla. K tomu manipulační poplatek 40,- Kč za jedno dílo.

Při postupu podle bodů c, d je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého díla, i když se způsobená škoda týkala jen části díla (např. ztráta jednoho svazku vícesvazkového díla).

III. Ceny služeb za úhradu

1. Rezervace knih zdarma, při nevyzvednutí rezervace 15 Kč, zaslání upozornění o rezervaci poštou 15 Kč
2. Meziknihovní výpůjční služba 55 Kč (poštovné) a cena požadovaná cizí institucí
3. Reprografické služby

černobílé kopírování

  • formát A3 jednostranně 6 Kč
  • formát A3 oboustranně 7 Kč
  • formát A4 jednostranně 6 Kč
  • formát A4 oboustranně 4 Kč

4. Práce uživatele s Internetem zdarma.
5. Tisk z Internetu A4 jednostranně 4 Kč

Účinnost Ceníku MěK Mor. Krumlov

Nový Ceník MěK Mor. Krumlov nabývá platnosti dnem 1. 9. 2013.
Při vymáhání sankčních poplatků se platí ceny podle ceníku z doby vzniku výpůjčky.

Martina Nováková, vedoucí MěK
Bořivoj Švéda, ředitel MěKS