Znak Moravského Krumlova

Studovna

V roce 2013 byly služby studovny přesunuty k výpůjčnímu pultu a z prostorů studovny bylo vytvořeno oddělení pro mládež.

Studovna slouží čtenářům ke studiu, četbě nebo získání informací na Internetu. Čtenáři mohou využívat odborné encyklopedie, naučné slovníky, apod. U výpůjčního pultu si mohou vyžádat noviny: Literární noviny, MF Dnes, Moravskokrumlovské noviny, Právo, Znojemsko, Znojemský deník, Znojemský týden a Zrcadlo

Řád studovny

Čl. 1. Práva a povinnosti uživatelů ve studovně MěK

Uživatel má právo prezenčně studovat ve studovně díla z knihovních fondů MěK.
Uživatel má právo užívat ve studovně volně přístupné fondy a vyložené noviny a časopisy. Z volně přístupných fondů smí vyjmout jen ta díla, která právě potřebuje a po prostudování je musí ihned vrátit na místo.
Uživatel má právo studovat ve studovně díla vypůjčená z fondů českých knihoven /MVS/.
Při práci s Internetem a interními a externími databázemi musí uživatel dodržovat stanovené pokyny.
Kopírovací služby provádí knihovnice /samostatné kopírování pouze po domluvě s pracovnicí knihovny/.
Uživatel nemá právo vynášet z vyhrazených prostor studoven materiály určené k prezenčnímu půjčování.

Čl. 2. Přístup do studovny

Přístup do studovny mají čtenáři s platným čtenářským průkazem.
Návštěvníci studovny jsou povinni odložit svrchní oděvy na určeném místě. Knihovna neručí za cenné věci a předměty, ponechané ve svrchních oděvech. Za věci, odložené mimo určené prostory se neručí.
Před vstupem do studovny předloží uživatel čtenářský průkaz u výpůjčního pultu. Po ukončení prezenčního studia nebo práce s Internetem mu bude průkaz vrácen.
Návštěvníci mohou ve studovně používat pouze takové psací prostředky, které nemohou způsobit poškození knihovních fondů. Do prostorů studovny se nesmí vnášet tekutiny a potraviny.
Návštěvníci studovny jsou povinni se chovat tiše a ohleduplně k ostatním návštěvníkům studovny a uposlechnout pokynů pracovníka knihovny.
Používání mobilních přístrojů v prostorách knihovny /i studovny/ je zakázáno.

Čl. 3. Obsazování míst ve studovně

Návštěvník studovny má právo užívat jen jedno pracovní místo.Uživatel, který studuje díla z knihovního fondu MěK, má nárok na přednostní přidělení místa.
Jestliže jsou ve studovně obsazena všechna místa, nemůže se v ní uživatel zdržovat a čekat na uvolnění místa.
Stejně není dovoleno, aby uživatel rezervoval místo pro jiného návštěvníka, který přijde později nebo se vzdálil na dobu delší než půl hodiny.

Čl. 4. Kontrola při odchodu ze studovny

Při odchodu ze studovny je návštěvník povinen předložit odnášené vlastní knihy a časopisy i vypůjčené knihy ke kontrole pracovnici u výpůjčního pultu.

Provozní řád pro využívání Internetu

  • Přístup na Internet je umožněn čtenářům knihovny, od ledna 2007 k dispozici ZDARMA, po předložení čtenářského a občanského průkazu, po seznámení s provozním řádem a podepsání prohlášení o jeho dodržování. Čtenáři mladší 10-ti let mohou využívat Internet v doprovodu dospělé osoby.
  • Předpokladem přístupu na Internet je ovládání základů práce na počítači s operačním prostředím Windows a základních principů práce s počítačovou sítí Internet.
  • Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není povoleno nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře.
  • Po ukončení práce musí zůstat PC ve stavu, v němž byl předán obsluhou. Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorách. Není povoleno provozování počítačových her.
  • U počítače mohou pracovat maximálně 2 uživatelé, výjimku povolují pracovnice knihovny.
  • Přístup na Internet je možné objednat 1 den předem, i telefonicky na čísle - 515 32 22 52
  • Provozovatel /MěK/ nenese odpovědnost za obsah informací a souborů stažených z Internetu, za event. obsažené viry ani za rychlost spojení.
  • V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán pracovnicí z MěK. Tím však nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou na Internetu.
  • Informace a soubory získané při práci s Internetem si mohou uživatelé nahrát na diskety zakoupené v knihovně, nebo si je vytisknout na tiskárně.
  • Překladač anglických internetových stránek EUROTRAN - anglicko-český překladač k dispozici na PC /zvolenou anglickou internetovou stránku lze za okamžik prohlédnout v českém překladu

Původní prostory studovny do roku 2013

Moravský Krumlov - knihovna
Moravský Krumlov - knihovna
Moravský Krumlov - knihovna
Moravský Krumlov - knihovna
Moravský Krumlov - knihovna
Moravský Krumlov - knihovna