Znak Moravského Krumlova

Historie knihovny

Čtenářský spolek „Beseda“ byl v Moravském Krumlově založen 21. prosince 1871. Ve spolku byli organizovaní čeští vlastenci, kteří se snažili ve městě oživit a prohlubovat český kulturní život. V prvních letech svého působení se knihy ze spolkové knihovny půjčovaly pouze členům spolku. Změnu v půjčování přinesl rok 1891, kdy byla v Moravském Krumlově zřízena německá veřejná knihovna. V reakci na tuto skutečnost se členové Besedy 4. srpna 1891 rozhodli půjčovat knihy také nečlenům. Toto datum lze považovat za počátek veřejného knihovnictví v Moravském Krumlově. Knihy knihovny „Besedy“ se za dobrovolný příspěvek půjčovaly vždy v neděli dopoledne a ve čtvrtek večer. Spolková místnost s knihovnou se v této době, kdy se začalo veřejně půjčovat, nacházela v Růžové ulici. Knihovníkem byl odborný učitel na německé měšťanské škole Jan Holánek. Knihovní fond tvořilo 965 knih. Od září 1891 se do konce roku půjčilo 397 knih.

Po vzniku Československa r. 1918 a vydání prvního knihovnického zákonu byla obecní knihovna umístěna na radnici. Půjčovalo se jednou týdně, o knihovnu se staraly profesorky Anděla Fialová a Marie Halámková. Zlom nastal v roce 1938, kdy se město dostalo do posledního okupačního pásma a patřilo tedy /přičiněním hraběte R. Kinského a dr. Grohschmiedta k Německé říši.

Česká veřejná knihovna byla po válce zprovozněna s velmi chudičkým fondem a roku 1946-1947 umístěna ve druhém poschodí zámku. Měla jednu malou místnost s několika skříněmi, půjčovalo se vždy v neděli dopoledne. Knihovníkem byl učitel Oldřich Kypr.

Město Moravský Krumlov bylo městem okresním a profesionální okresní knihovna zde byla od roku 1951. Ze zámku byla přemístěna do dvou přízemních místností Kláštera. Měla jen jednoho zaměstnance a současně ředitele, kterým byl J. Novotný. Profesionální knihovna už musela vyhovovat předepsaným normám, celý fond byl znovu zpracováván a katalogizován.

Roku 1960 byl okres Mor. Krumlov zrušen a knihovna – nyní s názvem městská – připadla pod Okresní knihovnu Znojmo. V té době se opět přestěhovala do budovy „soudu“, kde jí byly přiděleny tři místnosti. V roce 1962 nastoupila do vedení paní Libuše Prosecká a spolu s Ludmilou Cigánkovou tvořily dvě profesionální pracovnice na plný úvazek. Metodický obvod byl velký – celkem 29 místních lidových knihoven a kromě toho městská knihovna půjčovala i v pobočce v Rakšicích. Ve městě fungovaly tři větší odborové knihovny ve Vertexu, Jednotě a Poliklinice. Městská knihovna se zapojila do celostátní soutěže “Budujeme vzornou lidovou knihovnu” a obdržela za svoji práci v roce 1969 nejvyšší ocenění - titul Vzorná lidová knihovna, který v dalších letech úspěšně obhájila.

Od roku 1972, kdy do knihovny nastoupila paní Dagmar Lagová, pracovaly v knihovně již tři profesionální pracovnice. Prostory knihovny se opět rozšířily, bylo zřízeno oddělení pro dospělé čtenáře, samostatné oddělení pro děti a mládež, přibyly i skladové prostory a kanceláře.

Současnost knihovny

Od 1.1.1997 po transformaci Okresní knihovny Znojmo přešla Městská knihovna Mor. Krumlov a knihovny v Polánce a Rokytné pod Městské kulturní středisko v M. K. Ostatní knihovny, které dříve financovala Okresní knihovna Znojmo, se staly majetkem obcí a obce je nyní plně financují. V současné době pracují v Městské knihovně na plný úvazek 2 profesionální pracovnice.

Fond knihovny tvoří cca 28.000 svazků, součástí fondu je i regionální literatura. Uživatelům jsou poskytovány služby výpůjční, informační, reprografické a přístup na Internet. Knihovna odebírá 60 titulů časopisů, k dispozici čtenářům jsou i elektronické dokumenty, jejichž prostřednictvím si uživatelé mohou vyzkoušet a zdokonalit své znalosti a dovednosti na PC.

Knihovna sídlí v 1. patře budovy a je rozdělena na oddělení naučné literatury, oddělení beletrie pro dospělé čtenáře, výpůjční oddělení, oddělení pro děti, oddělení pro mládež, kanceláře a skladová oddělení.

V roce 1996 začala knihovna s tzv. Retrokatalogizací a v roce 2000 byl v knihovně spuštěn automatizovaný výpůjční systém LANius. Od února 2001 funguje v knihovně studovna s Internetem.V dětském oddělení je pro čtenáře k dispozici další počítač s CD-ROM a Internetem. Celá počítačová síť je napojena na řídící server.

Knihovna se nejen pravidelně zúčastňuje celorepublikových akcí konaných v březnu a říjnu, ale pořádá i literární kavárny, besedy, přednášky, cestopisná promítání, autorská čtení, pasování na čtenáře, čtenářské ankety, literární a výtvarné dílničky a soutěže, fotografické výstavy, prodejní výstavy knih spojené s knihovnickým jarmarkem a podílí se na kulturním dění ve městě. Mezi dospělými čtenáři a seniory jsou velice oblíbené a žádané Literární kavárny pojednávající o životě a díle významných osobností. Několikaletá spolupráce s nakladatelstvím Albatros a pravidelné návštěvy knižních veletrhů napomohly k získávání zajímavých kontaktů na naše přední spisovatele, ilustrátory a osobnosti. Díky nim jsme mohli uvítat v naší knihovně takové osobnosti jakými jsou manželé Ludvík a Madla Vaculíkovi, Valja Stýblová, J. Kratochvil, M. Viewegh, F. Nepil, J. Žáček, J. Fixl, J. Kahoun, M. Zinnerová, M. Drijverová, V. Chaloupek, I. Březinová, P. Braunová, J. Tomanová, A. Dudek, I. Procházková, M. Motlová, J. Lněničková, L. Hejlík, J. Petráš, akad. malíř J. Kudláček, J. Paštiková, P.J. Hejátko, L. Muller, J. Opatřil, M. Srazil, V. Klimtová, J. Macoun, T. Andrtová a Jitka Vítová z nakl. Thovt, Lenka Eckertová, Renata Fučíková, K. Janečková, vizážistka Dana Beranová, Markéta Hejkalová, moderátorka a spisovatelka Halina Pawlowská, významný herec brněnského divadla L. Lakomý, historik Stanislav Češka, astroložka Olga Krumlovská a astrolog Milan Gelnar.

Cestovatel Arnošt Vašíček se svými Strážci duší(v TV) a tajemnem navštívil knihovnu v říjnu 2004. Ilustrátorka Lucie Seifertová měla besedu v knihovně spojenou s výstavou obřího leporela (nyní v TV) Dějiny udatného českého národa už v roce 2006. Ludvík Vaculík napsal po besedě v M.K. fejeton „Krumlovská kytice“ do Lidových novin, který zveřejnil ve sloupku Poslední slovo v březnu 2009. V září 2011 měla moderátorka a spisovatelka H. Pawlowská v knihovně autorské čtení s autogramiádou, zahajovala výstavu ke 120 letům knihovny, křtila logo a publikaci vydanou k výročí knihovny.

Na své si přijdou i milovníci dobrodružství a cestopisných knih - besedy s cestovateli J. Tomšíčkem, A.Vašíčkem, M. Holcovou, Z. Šmídem, L. Michalcem, P. Jazairiovou,J. Márou a Š. Kunou, D. Hálou, I. Sobotkou, V. Šimkem, K. Wolfem, D. Denygrem, L. Kovaříkovou a M. Jonem, manželi Vozábovými, Z. Juráskem, E. Palátovou, R.Januszem, D. Švejnohou, R.Vehovským, Tomášem Bublanem, Milanem Štouračem, Jiřím Sladkým, Patrikem Kotrbou, Tomášem Kubešem poutají nemalou pozornost.

Večer s Ombudsmanem, velikonoční a vánoční poetické čtení pro klienty Domu s pečovatelskou službou s pásmem koled a s vystoupením tanečního souboru Krumlováček, přednášky o čínské medicíně či nelegálním obchodu s ohroženými druhy živočichů, ukázky paličkování, putovní výstava knižních záložek, fotografické výstavy, výstavky prací čtenářského kroužku, prodejní výstavy nakladatelství pro děti a mládež, Noc s Andersenem - čtení a nocování dětí v knihovně, malování mandal, Pohádkové Vánoce, to vše svědčí o nemalé píli knihovnic. V roce 2015 došlo k navázání spolupráce s Českým rozhlasem Brno a k uskutečnění audiovizuálního pořadu o Moravě či Toulek českou minulostí nebo zábavného pořadu se Zdeňkem Junákem. V roce 2017 jsme rozšířili naše akce o přednášku Věry Bechné o péči o pleť a Marcely Krčálové o blahodárných účincích čokolády. Neopomíjíme ani historická témata –přednáška Jarmily Doležalové Osud jménem Ležáky nebo Josefa Špidly o Bílé hoře se setkaly s velkým zájmem.

Knihovna navázala také spolupráci s TyfloCentrem - organizací pro zrakově postižené občany a pořádá pro ně cestopisné besedy a povídání J.Puchegger-Chadalíkové a A. Madera s haptickým charakterem. Společnou akcí obou organizací je Svět zrakově postižených - školy i veřejnost mají možnost nejen se seznámit s činností TyfloCentra v M.K, ale vyzkoušet si i společenské hry pro nevidomé, chůzi s klapkami na očích a s bílou holí, prohlédnout si knihy v Brailově písmu a pomůcky usnadňujících zrakově postiženým lidem život.

Přihlášení knihovny do projektů Celé Česko čte dětem, Škola naruby, Čtenářské pasy a Už umím číst aneb Knížka pro prvňáčka umožnilo rozšířit spolupráci knihovny s místními, ale i okolními základními školami. Jde o projekty na pomoc rozvoji čtenářské gramotnosti a na pomoc rozvoji zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky doplněné o pasování prvňáčků na čtenáře. Velice oblíbené jsou masopustní, jarní, velikonoční, podzimní, mikulášské a vánoční literární a výtvarné dílničky nebo scénická čtení, knižní kabarety a pořady Vracíme se ke knížkám. Exkurze žáků a studentů z místních i okolních ZŠ a SŠ se samostatným vyhledáváním informací v knihách, na počítačích a následným výběrem knih na regálech je již zaběhnutou akcí. Nezapomínáme ani na nejmenší děti, pro které připravujeme povídání o knížkách se skřítkem Knihomůlkem s ukázkou vhodných knih, časopisů i CD pro MŠ.

Knihovna využívá pravidelně grantové programy Ministerstva kultury. Z projektu VISK 2000 získala technické vybavení a připojení knihovny na Internet. Zkvalitnění internetového připojení knihovny a vybavení serverem bylo umožněno získáním grantu z projektu VISK 2003. Dalším úkolem byl přechod ze zastaralého knihovního programu LANius na nový knihovní program Clavius. Ke konci roku 2005 byl vypracován projekt a podán na Ministerstvo kultury v programu VISK 2006. Během roku 2006 byla získána dotace z uvedeného programu a začaly přípravy s přechodem knihovny na nový program. Z dotací bylo zakoupeno technické vybavení a jednotlivé moduly systému Clavius. Od února 2007 byl v Městské knihovně Moravský Krumlov spuštěn nový knihovní systém Clavius s on-line katalogem a s možností emailové rezervace knih a časopisů.

Dalším projektem v roce 2006 byl projekt PIK týkající se internetizace knihoven. Městská knihovna získala připojení k síti Internet zdarma. Stejný projekt byl vypracován i pro Místní knihovnu v Polánce. Od listopadu 2006 má Místní knihovna v Polánce připojení k síti Internet pro čtenáře zdarma a tato knihovna má i své webové stránky www.knihovnapolanka.wz.cz. Tato knihovna oslavila v roce 2008 100. výročí od jejího založení.

V roce 2007 byl vypracován a podán další projekt týkající se internetizace Místní knihovny v Rokytné. Od prosince 2007 je i tato knihovna internetizována a má připojení k síti Internet pro čtenáře zdarma. Od července 2008 má i Místní knihovna v Rokytné své webové stránky www.knihovnarokytna.wz.cz

V roce 2008 byl do knihovny zakoupen dataprojektor s notebookem, promítacím plátnem a reprosoustavou. Knihovna tak získala technické vybavení které využije při plánovaných akcích např. při cestopisných projekcích nebo při vzdělávacích programech pro školy.

V roce 2009 byly do knihovny zakoupeny 2 nové počítače, které jsou čtenářům k dispozici v oddělení pro děti a mládež a ve studovně. V srpnu téhož roku byl zakoupen nový řídící server.

V roce 2010 byl do knihovny zakoupen 1 nový počítač, který slouží ke katalogizaci nových svazků a k Retrokatalogizaci starších titulů.

V roce 2011 se knihovna rozšířila o jednu místnost a to oddělení naučné literatury pro dospělé čtenáře. Místní knihovny Polánka a Rokytná získaly z projektu dotace na nákup knihovního systém REKS umožňující katalogizaci fondu obou knihoven.

Knihovna spolupracuje s regionálním oddělením MěK Znojmo, kde využívá výměnných fondů knihovny, proškolování pracovníků, poradenskou a konzultační činnost a odbornou pomoc při zavádění informačních technologií v naší knihovně.

V roce 2012 byl do knihovny zakoupen nový skener nejen pro potřeby knihovny, ale i jako nová služba čtenářům. Také byla zakoupena tiskárna k výpůjčnímu pultu, která slouží pro tisk výpůjček a poplatků čtenářů. V průběhu měsíce května a června byla v knihovně provedena plánovaná revize fondu. Od července byl zrušen osmihodinový pracovní úvazek a upravena nová provozní doba knihovny. Abychom vyšli čtenářům vstříc, byl nainstalován u vchodu do knihovny box na vracení knih. Čtenáři mají tak možnost vrátit knihy i v době, kdy je knihovna uzavřena. Tato služba je hojně využívána studenty, ale i čtenáři, kteří za prací dojíždí. V prosinci byla vyměněna okna ve všech odděleních knihovny. Velmi jsou využívány on-line služby, téměř 3.000 čtenářů si jejich prostřednictvím v loňském roce prodloužilo výpůjčky, rezervovalo knihy a časopisy.

V roce 2013 byl zakoupen nový laminátor na zatavení legitimací pro čtenáře. Od 1. září 2013 probíhala v městské knihovně plánovaná rekonstrukce. Bývalá studovna se změnila v oddělení pro mládež, rozšířilo se oddělení pro děti do 9 let a zmodernizovalo se prostředí u výpůjčního pultu a v oddělení naučné literatury pro dospělé. Byly nainstalovány nové zářivky, položena podlahová krytina, nakoupeny nové regály sladěné s výmalbou a s novým nábytkem. 1. října za přítomnosti veřejnosti a představitelů města byla slavnostně otevřena částečně zrekonstruovaná knihovna. Po měsíci uzavření přivítala opět své nedočkavé čtenáře a zvláště pak děti, které ihned „vyzkoušely“ nové prostory. Odpočinkové pódium a sedací vaky je zlákaly k četbě či k příjemnému poklábosení s kamarády, hrací koberce pak ke hře Člověče, nezlob se nebo k relaxaci. To vše nalákalo spoustu nových čtenářů, takže i když byla knihovna měsíc uzavřena, zvýšil se počet čtenářů i výpůjček.
Tisková zpráva o rekonstrukci knihovny
Prezentace o rekonstrukci knihovny

V květnu 2014 probíhala druhá etapa rekonstrukce knihovny a to především v oddělení beletrie pro dospělé čtenáře. Proběhla zde výměna zářivek a zároveň byly vyměněny staré dřevěné regály za moderní, pro které byla zvolena sluníčkově žlutá barva. Protože jsme chtěli našim čtenářům pobyt v knihovně maximálně zpříjemnit, uvažovali jsme i o tom, jak jim zajistit pohodlí při studiu a četbě knih. Loni jsme pořídili pro mládež k četbě i k relaxaci sedací vaky a pro nejmenší děti stupňovité pódium a hrací koberce ke čtení i ke hraní. Letos jsme tedy přemýšleli, jak bychom mohli v tomto směru potěšit naše dospělé čtenáře. Nakonec jsme se rozhodli pro dvě velmi pohodlné sedací soupravy s nižšími stolky, které jsou umístěny v oddělení beletrie a naučné literatury. Čtenáři tak mají možnost si zde číst, studovat nebo jen relaxovat či poklábosit si s přáteli. Dětské oddělení dostalo nové oranžové židličky, které je příjemně rozsvítily. Ani mládež nepřišla zkrátka, stříbřitě šedé stolky s novými židlemi vkusně dotváří teenagerský design. Díky rekonstrukci vzniklo v knihovně nejen moderní, ale hlavně harmonické a příjemné prostředí plné sluníčka a vzduchu. Věříme, že se zde bude našim čtenářům líbit a budou se k nám rádi vracet.

Od října byla zavedena nová služba pro čtenáře tzv. předupomínka. Jedná se o mailové předupomenutí čtenáře, že se blíží konec výpůjční doby a že je zapotřebí zapůjčené dokumenty (knihy, časopisy, CD, DVD) vrátit. Čtenář, který nahlásí knihovně svůj mail, má tuto předupomínku zdarma.

V listopadu byl zakoupen nový počítač k výpůjčnímu pultu, aby se urychlilo odečítání a načítání knih čtenářům.

V roce 2015 byl zakoupen nový řídící server pro všechny počítače. Na budově, kde sídlí městská knihovna byla v listopadu 2015 provedena renovace fasády.

V roce 2016 slavila knihovna 125.výročí založení. Pro návštěvníky a čtenáře připravila řadu akcí a „novinek.“ Do oddělení pro dospělé čtenáře byly zakoupeny nákupní košíky na výběr většího množství knih. Od 1. června do 31. srpna připravila knihovna pro návštěvníky koupaliště novou službu - Knihovna u vody. Návštěvníci koupaliště měli možnost si vybrat čtení přímo na koupališti. Pro děti a mládež do 15 let byla od listopadu vyhlášena soutěž Lovci perel, ve které čtenáři po přečtení knih tzv. perlorodek a správném zodpovězení otázek, získají perly a tím i možnost výhry. V obou pobočkách městské knihovny tj. v Místní knihovně Rokytná byla 11. července provedena revize fondu a v Místní knihovně Polánka byla provedena revize fondu 24. října 2016. Knihvazačka paní Stixová provedla svázání pěti kronik od roku 1999-2013 včetně. Dále pak byly zavedeny dárkové poukazy na registraci do knihovny jako vhodný vánoční dárek.

V roce 2017 proběhla od 22. 5. do 5. 6. revize Městské knihovny Mor. Krumlov. Novou akcí pro rodiče s malými dětmi byl program Pohádkoterapie zaměřený na předškoláky. Od 8. června byla nainstalována knihobudka na vlakovém nádraží s nabídkou vyřazených knih, časopisů a harlequinů. Cestující si mohou zdarma vypůjčit z regálu umístěném v nádražní hale čtení a zpříjemnit si tak chvíle ve vlaku. Rozšířil se výběr audioknih k vypůjčení. Byla zavedena nová služba - půjčování brýlí, pro čtenáře, kteří si zapomněli brýle doma. Dále byla zřízena wifi síť zdarma ve všech prostorách knihovny a navázána spolupráce s organizací Vzdělávání dospělých. Na webových stránkách knihovny mají čtenáři možnost zhlédnout sérii videí nesoucí název "Jak se dělá kniha". Cílem těchto videí je čtenáře (potažmo diváka) informovat, jak kniha vzniká a jak se s ní pracuje v různých knižních odvětvích. Lidé se tak seznámí s veškerými procesy, které se k jednotlivým odvětvím vztahují a díky nim tak mohou nahlédnout do zákulisí, které běžně není možné spatřit. Zazvoňte si na nás- prostřednictvím keramického zvonečku umístěném na pultu si čtenář může „zavolat“ knihovnici k výpůjčnímu pultu.

V roce 2018 se zvýšila návštěvnost knihovny, podařilo se zastavit úbytek čtenářů a naopak se navýšil počet dětí do 15 let chodících do knihovny. V lednu byl nainstalován nový služební PC namísto notebooku. I nadále se pokračuje v odpisu zastaralých a opotřebovaných knih. Přes 1000 rezervací knih svědčí o velmi využívané službě, kdy si čtenář on-line zarezervuje knihu, kterou potřebuje k četbě či studiu, využívají ji nejen studenti, ale i ostatní čtenáři. Knihovna se v roce 2018 poprvé zapojila do projektu Jižní Morava čte, do literární, literárně-výtvarné a výtvarné soutěže na téma Moje obec - moje město - můj kraj za 100 let, kterou vyhlásila Moravská zemská knihovna ve spolupráci s Jihomoravským krajem, se přihlásilo 56 soutěžících. Městská knihovna připravila několik doprovodných programů k tomuto projektu. Maraton čtení, Další doprovodnou akcí k JMČ byla obří tajenka umístěna na nástěnce v oddělení pro děti a mládež, kde čtenáři vyluštili, kdo vlastně čte: Jižní Morava čte a kde oprášili své vědomosti z historie Mor. Krumlova a z jeho okolí. Výstava regionální literatury a kronik knihovny od roku 1955 se setkala s velkým ohlasem. Dále se knihovna zapojila v rámci čtenářské gramotnosti dnosti. Web knihovny byl doplněn nabídkou literárně-výtvarných dílniček pro místní i okolní ZŠ a seznamy vhodné četby pro 1.- 9. třídu. V listopadu proběhla i vzdělávací akce pro knihovny a knihovníky, konala se výjezdní porada knihovnic Znojemska do Městské knihovny v Moravském Krumlově. Knihovnice profesionálních knihoven z Božic, Hrušovan nad Jevišovkou, Jevišovic, Miroslavi, Tasovic, Višňové, Vranova nad Dyjí, Městské knihovny Znojmo a jejích poboček Načeratic a Přímětic, zavítaly do druhé největší knihovny na Znojemsku.

Místní knihovna Rokytná byla od června do srpna uzavřena z důvodu rekonstrukce. Byla provedena výměna okna, oprava podlahy, nové omítky a další zednické práce. Byly pořízeny dva nové regály.

V roce 2019 se zvýšila návštěvnost knihovny a podařilo se zastavit úbytek čtenářů. Téměř 1000 rezervací knih svědčí o velmi využívané službě, kdy si čtenář on-line zarezervuje knihu, kterou potřebuje k četbě či studiu, využívají ji nejen studenti, ale i ostatní čtenáři. Zdvojnásobil se počet čtenářů vyhledávajících informace na webu knihovny, prodlužujících si výpůjčky nebo hledajících dokumenty v on-line katalogu. Máme zpětnou vazbu od čtenářů, že web je přehledný, nezatížený reklamou a pravidelně včetně akcí aktualizován. Neklesl ani počet rezervací knih, zvláště doporučené četby. Vzrostl počet požadavků na knihy, které se pro čtenáře objednávají pomocí meziknihovní výpůjční služby. Zvýšil se počet soutěžících ve 2. ročníku projektu Jižní Morava čte-88 soutěžících. Dále se knihovna opět zapojila v rámci čtenářské gramotnosti do projektu MAP II - Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko-zvýšil se počet exkurzí škol i počet odpasovaných žáků. Web knihovny byl doplněn nabídkou audioknih a nabídkou nové dílničky o holocaustu a moravskokrumlovských pověstech. Mladší žáky upoutal spisovatel Jan Opatřil se svým kapříkem Metlíkem. Starší žáky zaujaly besedy spisovatelky Petry Dvořákové Kluci a děvčata mezi slovy a Nebezpečná anorexie. Studenty a veřejnost pak cestopisné promítání Petra Nazarova o Jižní Americe nebo Danky Śárkové o Zlatém trojúhelníku. V květnu byl zakoupen nový laminátor.
V listopadu získala knihovna ocenění –Nejlepší komunitní knihovna Jihomoravského kraje v kategorii do 10.000 obyvatel.
Do obou poboček byly nakoupeny a zapsány nové knihy a objednány 2 výměnné soubory knih z MěK Znojmo.

Činnost Městské knihovny M.K. v roce 2020

V průběhu prvních dvou měsíců roku 2020 fungovala Městská knihovna M. K. v obvyklém tempu. Byly spočítány a odeslány statistiky knihovny a jejích dvou poboček za předešlý rok a odvedeny poplatky z kopírování a tisku pro čtenáře. Začátkem roku byla nainstalována na chodbě knihovny výstava literárních a výtvarných prací z projektu Jižní Morava čte. Na přelomu ledna a během února probíhaly knihovnické lekce, exkurze pro ZŠ s vyhledáváním knih a v rámci projektu MAP II se dvě třídy prvňáčků ze ZŠ Klášterní vypravily podívat se za písmenky do knihovny.
V únoru proběhlo cestopisné promítání paní Evy Grunové- o pouti do Santiaga de Compostela a začátkem března zahajovala p. Eva Kopčilová Březen-měsíc čtenářů již tradiční literární kavárnou, tentokrát o Maxu Švabinském. Ještě se stačilo zakoupit nové promítací plátno a odeslat čtenářská anketa SUK probíhající od ledna za účasti 69 dětí.
Pak, ale nastal obrat. Z důvodu šíření viru Covid-19, vláda vyhlásila nouzový stav a knihovny, školy a jiné instituce byly uzavřeny. Tím pádem musely být zrušeny již připravené březnové a dubnové akce. V polovině května byla činnost knihoven obnovena, ale červnové pasování prvňáčků na čtenáře a vyhodnocení projektu Škola naruby muselo být z důvodu omezeného počtu žáků odloženo na podzim. V červnu musela být z důvodu rekonstrukce budovy vystěhována jedna z poboček městské knihovny. Provoz Místní knihovny v Polánce byl pozastaven a hledají se nové prostory k jejímu umístění. Fond knihovny byl prozatím převezen do depozitu Městské knihovny M.K. Knihy byly protříděny, zastaralé a opotřebované publikace byly z fondu vyřazeny (1.067 svazků vyřazeno). Jakmile se najdou nové prostory pro umístění knih, bude činnost knihovny v Polánce znovu obnovena.
Během měsíce září a první poloviny října byli postupně pasováni loňští prvňáčci na čtenáře. Do projektu Národní pedagogické knihovny: „Už jsem čtenář -Knížka pro prvňáčka“ se zapojilo 141 žáčků ze 14 místních i okolních škol a v rámci projektu MAP II obdrželi knížku zdarma.
Už po dvanácté se naše knihovna připojila k celorepublikovému projektu Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby. Ten je určený žákům druhých tříd, kteří byli v předešlém školním roce pasováni na čtenáře. Je zaměřený na podporu čtení a pravidelné četby doma i ve školách ve spolupráci s knihovnou. Do projektu se zapojilo 80 žáků druhých tříd z devíti místních a okolních škol. Na podzim byli z každé třídy vyhodnoceni nejlepší čtenáři.
Bohužel k vyhodnocení čtenářské soutěže Lovci perel už nedošlo, jelikož byla znovu činnost knihoven od poloviny října z důvodu pandemie pozastavena. Naštěstí před vánocemi došlo k rozvolnění dané situace a čtenáři si tak stačili doplnit zásobu svých oblíbených knih. Vrácené knihy byly dány do tzv. karantény a dezinfikovány, aby byly připraveny opět k půjčení.
Během roku byly pravidelně doplňovány knihobudky, jak na vlakovém nádraží, tak i během letní sezóny na koupališti. Byly pravidelně aktualizovány weby poboček i městské knihovny. V době uzavření knihovny byla provedena aktualizace fondu-opotřebované a zastaralé knihy, byly z fondu městské knihovny odepsány (vyřazeno 2.148 svazků). K aktualizaci fondu přispělo zapůjčení tří souborů 312 svazků výměnného fondu z Městské knihovny Znojmo. Uzavření knihovny se samozřejmě podepsalo i na statistice výpůjček, meziknihovní výpůjční službě a návštěvnosti knihovny. Nekonaly se dny otevřených dveří, nocování v knihovně, besedy se spisovateli, čtení na DPS, omezeny byly exkurze škol, literární dílničky, projekty. Snad se situace obrátí k lepšímu a čtenáři budou moci co nejdříve zavítat do prostor knihovny a vypůjčit si četbu k příjemnému čtení.

Činnost Městské knihovny M.K. v roce 2021

V průběhu prvních dvou měsíců roku 2021, kdy pokračoval nouzový stav, a knihovna byla uzavřena, byly spočítány a odeslány statistiky knihovny a jejích dvou poboček za předešlý rok a odvedeny poplatky z kopírování a tisku pro čtenáře. Od poloviny února bylo zprovozněno výdejové okénko. Čtenáři měli možnost využít této nové služby a objednat si knihy telefonicky, mailem nebo prostřednictvím SMS. Knihovnice nachystaly požadované tituly a po domluvě se čtenářem je připravily k vyzvednutí podle časového harmonogramu tak, aby se jednotliví čtenáři nepotkávali. Během dvou měsíců této služby využilo 218 čtenářů, kteří si vypůjčili 2.578 knih a časopisů, z toho 314 sv. pro děti a mládež a 602 sv. časopisů. Od 20. dubna byla knihovna opět otevřena a denní rekord v počtu návštěvníků 72 čtenářů a 321 výpůjček prověřil síly knihovnic. Samozřejmostí bylo pravidlo 3R (ruce, respirátory, rozestupy). Vrácené knihy byly dány do tzv. karantény a dezinfikovány, aby byly připraveny opět k půjčení. Čtenáři se elektronicky zapojili do ankety SUK pro děti a mládež, kde hodnotili nejoblíbenější knihu vydanou v roce 2020. Další čtenářská anketa Magnesia-litera probíhala v květnu a v ní čtenáři elektronicky hodnotili nejoblíbenější českou knihu roku 2020. V té době prošla revizí i pobočka MK Rokytná. Červnové akce pro školy byly odloženy na podzim, ten přinesl mírnější rozvolnění.
V září probíhaly v omezeném počtu knihovnické lekce, exkurze pro ZŠ s vyhledáváním knih a podzimní literárně-výtvarné dílničky. Během měsíce září byli postupně pasováni loňští prvňáčci na čtenáře. Do projektu Národní pedagogické knihovny: „Už jsem čtenář -Knížka pro prvňáčka“ se zapojilo 177 žáčků ze 14 místních i okolních škol a v rámci projektu MAP II obdrželi knížku zdarma.
Už po třinácté se naše knihovna zapojila do celorepublikovému projektu Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby. Ten je určený žákům druhých tříd, kteří byli v předešlém školním roce pasováni na čtenáře. Je zaměřený na podporu čtení a pravidelné četby doma i ve školách ve spolupráci s knihovnou. Do projektu se zapojilo 78 žáků druhých tříd z šesti místních a okolních škol. Na podzim byli z každé třídy vyhodnoceni nejlepší čtenáři. Došlo i na vyhodnocení 4. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel, které se loni kvůli pandemii odložilo. V říjnovém Týdnu knihoven se podařilo uskutečnit i oblíbenou literární kavárnu p. Evy Kopčilové Tajemství mateřštiny. Interaktivní pořad spisovatelky Kláry Smolíkové zafinancovaný z projektu MAP II byl určený pro žáky I. a II. st. ZŠ. Na besedy navazovala výstava z knih této autorky Pozor, v knihovně je kocour! Velice zajímavá byla přednáška Milana Říského o Černobylu pro střední školy i veřejnost a Den otevřených dveří s Albi knížkami. V listopadu jsme ještě stihli vyhodnotit nejlepší čtenáře 5. ročníku Lovci perel. Bohužel plánovaná vánoční kavárna a předvánoční koledování na DPS už musely být zrušeny. Během roku byly pravidelně doplňovány knihobudky, jak na vlakovém nádraží, tak i během letní sezóny na koupališti. Byly pravidelně aktualizovány weby poboček i městské knihovny. K aktualizaci fondu přispělo zapůjčení tří souborů 228 svazků výměnného fondu z Městské knihovny Znojmo. Obměnilo se také technické zázemí knihovny, zakoupen byl nový PC ke katalogizaci svazků, nový výkonnější disk pro rozšíření kapacity PC u výpůjčního pultu a tiskárna pro tisk výpůjček čtenářům.
Uzavření knihoven a pandemická opatření se samozřejmě podepsaly i na statistice výpůjček, meziknihovní výpůjční službě a návštěvnosti knihovny. Nekonaly se jarní akce, nocování v knihovně, čtení na DPS, omezeny byly exkurze škol, literární dílničky, projekty. Nastávající rok 2022 jistě už bude rokem, ve kterém se vše v dobré obrátí.
Za MěK M.K. Martina Nováková

Činnost Městské knihovny Moravský Krumlov v roce 2022

V roce 2022 fungovala městská knihovna již bez omezení, po nouzovém stavu z roku 2021 zůstala pouze ochranná clona u výpůjčního pultu. Knihovnice jsou díky ní chráněny v období respiračních onemocnění. Koncem ledna byly spočítány a odeslány statistiky knihovny a její pobočky Místní knihovny v Rokytné a odvedeny poplatky z kopírování a tisku pro čtenáře. Byla nainstalována výstava literárních a výtvarných prací z projektu Jižní Morava čte. Čtenáři se elektronicky zapojili do ankety SUK pro děti a mládež, kde hodnotili nejoblíbenější knihu vydanou v loňském roce. V měsíci březnu-měsíci čtenářů byly pro návštěvníky knihovny připraveny obvyklé akce- literární kavárna p. Kopčilové - Závěť Josefa Hlávky, Den otevřených dveří s prezentací Albi knížek, interaktivní pořady pro I. a II. stupeň ZŠ nazvané Psaní a malování s Adolfem Dudkem. Následovalo povelikonoční čtení Svátky jara pro klienty DPS, který mělo velký ohlas. Následovala další čtenářská anketa - Magnesia-litera, která probíhala v dubnu a v ní čtenáři elektronicky hodnotili nejoblíbenější českou knihu roku 2021. Od 2. května do 20. května byla knihovna uzavřena z důvodu plánované revize fondu, která je ze zákona povinná a provádí se každých pět let. Rukama knihovnic prošlo 26.000 dokumentů, z toho 7.000 svazků naučné literatury, 17.000 svazků beletrie a 600 ks gramodesek, CD, DVD. Velikou výpomoc nám poskytlo gymnázium, studenti nám ochotně vypomáhali a bez jejich pomoci by nebylo možné zvládnout tak rozsáhlou revizi. Společně s revizí probíhala aktualizace knižního fondu a vyřazování již starého, očteného fondu nebo již neaktuálních naučných knih. Během června byli postupně pasováni prvňáčci na čtenáře. Do projektu Národní pedagogické knihovny „Už jsem čtenář -Knížka pro prvňáčka“ se zapojilo 130 žáčků ze třinácti místních i okolních škol, odpasován byl i jeden chlapec z Ukrajiny. Už po čtrnácté se naše knihovna připojila do celorepublikovému projektu Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby. Ten je určený žákům druhých tříd, kteří byli v předešlém školním roce pasováni na čtenáře. Je zaměřený na podporu čtení a pravidelné četby doma i ve školách ve spolupráci s knihovnou. Do projektu se přihlásilo 120 žáků druhých tříd z jedenácti škol, z každé třídy byli vyhodnoceni nejlepší čtenáři.
O prázdninách byla opět zprovozněna knihobudka na koupališti a pravidelně během roku doplňována knihobudka na vlakovém nádraží. V říjnovém Týdnu knihoven se uskutečnila oblíbená literární kavárna p. Evy Kopčilové o Miroslavu Tyršovi, zakladateli a náčelníku Sokola. Dopolední a podvečerní beseda PhDr. Petra Fejka, bývalého ředitele ZOO Praha, byla spojena s autogramiádou a prodejem knihy autora. Říjnový Den otevřených dveří byl obohacen o knihy a časopisy pro malé i starší děti z Ukrajiny, které jsou v jejich rodném jazyce a k vypůjčení je i ukrajinsko-česká verze hry Krycí jména k rychlému učení nových slov. Došlo na vyhodnocení 6. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel, z 43 lovců byli vyhodnoceni ti nejlepší. Konal se také listopadový Den otevřených dveří Tyflocentra s ukázkou kompenzačních pomůcek pro nevidomé a proběhly Pohádkové Vánoce v knihovně. Na akademického malíře Jana Kudláčka se vzpomínalo v adventní literární kavárně, kde návštěvníci zhlédli film Železné boty. Poslední konanou akcí bylo předvánoční poetické čtení na DPS ve spolupráci se ZŠ Klášterní. Veliký boom nastal u exkurzí základních a mateřských škol do knihovny, kdy v průběhu roku navštívilo knihovnu 256 dětí z dvanácti mateřských škol a 373 žáků z dvaceti jedné třídy ZŠ. Po dvou letech kovidových opatření, využily školy možnosti návštěvy knihovny bez 3R. Využívány byly i knihovnické lekce s vyhledáváním knih a literárně-výtvarné dílničky na různá témata.
Pravidelně se aktualizoval web pobočky i městské knihovny. K aktualizaci fondu přispěl i nákup 327 nových knih a zapůjčení 445 svazků výměnného fondu z Městské knihovny Znojmo. Došlo ke změně mailové adresy knihovny: knihovnamk@meksmk.cz.
Rok 2022 byl rokem, kdy se knihovna začala vracet zpět do normálu.
Za MěK M.K. Martina Nováková

Činnost Městské knihovny Moravský Krumlov v roce 2023

V roce 2023 fungovala městská knihovna v pravidelném rytmu. Během měsíce ledna byly spočítány a odeslány statistiky knihovny a její pobočky Místní knihovny v Rokytné a odvedeny poplatky z kopírování a tisku pro čtenáře. Čtenáři se elektronicky zapojili do ankety SUK pro děti a mládež, kde hodnotili nejoblíbenější knihu vydanou v loňském roce. U mládeže měla ohlas únorová Valentýnská dílnička. V měsíci březnu-měsíci čtenářů byly pro návštěvníky knihovny připraveny oblíbené akce-literární kavárna p. Kopčilové o J. Myslivečkovi, Den otevřených dveří s prezentací Albi knížek, cestopisné promítání mladého cestovatele Tomáše Vejmoly o Bangkoku. Následovalo povelikonoční čtení Svátky jara pro klienty DPS, na který se senioři velmi těší. Další čtenářská anketa - Magnesia-litera, probíhala v dubnu a v ní čtenáři elektronicky hodnotili nejoblíbenější českou knihu roku 2022. V květnu knihovnice navštívily knižní veletrh v Praze a obohatily tak knižní fond knihovny o právě vycházející tituly.
Během června byli postupně pasováni prvňáčci na čtenáře. Do projektu Národní pedagogické knihovny „Už jsem čtenář -Knížka pro prvňáčka“ se zapojilo 198 žáčků ze čtrnácti místních i okolních škol, odpasováni byli i čtyři žáci z Ukrajiny. Už po patnácté se naše knihovna zapojila do celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby. Ten je určený žákům druhých tříd, kteří byli v předešlém školním roce pasováni na čtenáře. Je zaměřený na podporu čtení a pravidelné četby doma i ve školách ve spolupráci s knihovnou. Do projektu se přihlásilo 103 žáků druhých tříd z jedenácti škol, z každé třídy byli vyhodnoceni nejlepší čtenáři.
O prázdninách byla opět zprovozněna knihobudka na koupališti a pravidelně během roku doplňována knihobudka na vlakovém nádraží. V říjnovém Týdnu knihoven se uskutečnila oblíbená literární kavárna p. Evy Kopčilové o J.V. Sládkovi, spojená s výstavou knih.
Pro I. stupeň ZŠ bylo připraveno autorské čtení Danky Šárkové z knihy o Krakonošovi, děti si zahrály i malé divadlo. Dopolední beseda manželů Poulíkových o Taiwanu byla určena pro studenty gymnázia a SOŠ, podvečerní pak pro veřejnost. Došlo i na vyhodnocení 7. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel, z 42 lovců byli vyhodnoceni ti nejlepší. Konal se také listopadový Den otevřených dveří Tyflocentra s ukázkou kompenzačních pomůcek pro nevidomé a proběhly Pohádkové Vánoce v knihovně. Adventní literární kavárna tentokrát měla jiný styl. Přijel genealog Zdeněk Kudláček, který seznámil přítomné s tvorbou rodokmenu. Poslední konanou akcí bylo předvánoční poetické čtení na DPS ve spolupráci se ZŠ Klášterní.
Během roku probíhaly exkurze mateřských a základních škol do knihovny. Využívány byly i knihovnické lekce s vyhledáváním knih a literárně-výtvarné dílničky na různá témata dokonce i o halloweenu.
Nástěnka MěÚ, kde jsou vystavovány fotky z akcí knihovny byla také pravidelně obměňována a fotky z ní nalepeny do kroniky knihovny, která bývá k nahlédnutí čtenářům na DOD.
Pravidelně se aktualizoval web pobočky i městské knihovny. K aktualizaci fondu přispěl i nákup 241 nových knih a zapůjčení 386 svazků výměnného fondu z Městské knihovny Znojmo.
Ke koci roku byl zakoupen nový server.
Doplněn byl i fond MK Rokytné, kam bylo zapůjčeno 86 svazků z VF MěK Znojmo.
Ceny vstupného na jednotlivé akce knihovny byly stanoveny tak, aby nebyly vysoké a byly zajímavé nejen pro školy, ale i veřejnost a zároveň, aby z ceny vstupného byly pokryty veškeré náklady na akci. Zisk z placených akcí činil + 1.792,-Kč.
Za MěK M.K. Martina Nováková

Statistika 2023

Počet obyvatel

Počet čtenářů

Počet dětí do 15 let

Návštěvnost knihovny čtenáři/rok

Knihovní fond - knihy

Knihovní fond - ostatní dokumenty

Počet výpůjček

Počet výpůjček časopisů

5 763

617

216

10 681

23 304

613

24 031

3 214

Počet odebíraných i darov. titulů časopisů

Počet PC s připojením na Internet

Počet čtenářů v knihovně na internetu

Kopírování, tisk z internetu pro čtenáře

Objednávky knih z jiných knihoven -MVS pro čtenáře

Počet kultur. akcí pro čtenáře, školy a veřejnost

Počet vzděláv. akcí pro čtenáře, školy a veřejnost

13

7

55

11

58

31

78

Návštěvnost webových stránek knihovny
čtenáři/rok

Počet vyřízených
rezervací

Počet čtenářů využívajících
on-line služby knihovny  
Návštěvnost akcí knihovny
návštěvníci/rok

3 490

636

876

2 593


Statistika za rok 2022
Statistika za rok 2021
Statistika za rok 2020
Statistika za rok 2019
Statistika za rok 2018
Statistika za rok 2017
Statistika za rok 2016
Statistika za rok 2015
Statistika za rok 2014
Statistika za rok 2013
Statistika za rok 2012
Statistika za rok 2011
Statistika za rok 2010
Statistika za rok 2009


Původní:

Moravský Krumlov - knihovna
Moravský Krumlov - knihovna
Moravský Krumlov - knihovna
Moravský Krumlov - knihovna
Moravský Krumlov - knihovna
Moravský Krumlov - knihovna
Moravský Krumlov - knihovna


Po rekonstrukci:
Moravský Krumlov - knihovna
Moravský Krumlov - knihovna
Moravský Krumlov - knihovna
Moravský Krumlov - knihovna
Moravský Krumlov - knihovna
Moravský Krumlov - knihovna
Moravský Krumlov - knihovna